PREGiO


Etabeta Wheels Collection

“Ing. Giorgio Prestini”

[ SHINY COLOURS ON DEMAND ]

[ Wheel Size ]

30 PREGIO

7J X16" H2

7,5J X16" H2

7J X17" H2

7,5J X17" H2

8J X17" H2

8J X18" H2

8,5J X18" H2

8J X19" H2

9J X19" H2

9J X20" H2

10J X20" H2