HERo-N


Etabeta Wheels Collection

HERoN

ETABETA Wheels Collection


[ Wheel Size ]

46 HERON

8,5J X19" H2

---

8,5J X20" H2

9J X20" H2

47 HERON/K Concave

9,5J X19" H2

11J X19" H2

9J X20" H2

10J X20" H2

11J X20" H2